Palvelut

Lääkärin vastaanotto

Vas­taan­ot­to­ti­lois­sam­me onnis­tu­vat kaik­ki yleis­lää­kä­ri­ta­soi­set käyn­nit kuten ajo­kort­ti­to­dis­tuk­set, vuo­si­kont­rol­lit, lausun­not, infek­tioi­den hoi­to, veren­pai­neen hoi­to, resep­tien uusin­ta.

Myös pien­toi­men­pi­teet:

  • luo­men pois­to (lähe­täm­me luo­men tar­vit­taes­sa pato­lo­gil­le tut­kit­ta­vak­si)
  • haa­van ompe­lu tai lii­maus
  • kie­ru­kan lait­to
  • perä­pu­ka­mien hirt­to (Bar­ro­ni­saa­tio)

Viikonloppuvastaanotto

Olem­me luo­pu­neet vii­kon­lop­pu­vas­taa­no­tois­ta tois­tai­sek­si.

 

Sähköinen yhteydenotto

Voit kon­sul­toi­da lää­kä­riä esim. lää­ki­tyk­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa säh­köi­sen yhtey­den­ot­to­pyyn­nön kaut­ta. Pyrim­me vas­taa­maan mah­dol­li­sim­man pian, kui­ten­kin vii­meis­tään seu­raa­va­na arki­päi­vä­nä. Jätät­hän yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la nime­si, hen­ki­lö­tun­nuk­se­si ja osoit­tee­si sekä tar­vit­taes­sa tie­don uusit­ta­vis­ta resep­teis­tä. Lää­kä­ri tekee kon­sul­taa­tios­ta mer­kin­nän säh­köi­seen sai­ras­ker­to­muk­seen sekä tar­vit­ta­vat resep­tit. Käyn­ti­kir­jauk­sen voit tar­kis­taa Oma­kan­nas­ta. Veloi­tam­me kon­sul­taa­tios­ta 30 euroa.

Jätä säh­köi­nen yhtey­den­ot­to­pyyn­tö täs­tä ->

 

Sairaanhoitajan vastaanotto

Sai­raan­hoi­ta­jan vas­taa­no­tol­la hoi­tu­vat käte­väs­ti mm.

  • kor­vien huuh­te­lu
  • rokot­tei­den lait­to
  • haa­va­hoi­don kon­sul­taa­tio
  • ylä­hen­gi­tys­tiein­fek­tioi­den alku­vai­heen hoi­to

Kotikäynnit

Koti­käyn­nil­le aika pitää vara­ta puhe­li­mit­se. Koti­käyn­nil­lä lää­kä­ril­lä on käy­tös­sään pää­sy säh­köi­seen poti­las­tie­to­jär­jes­tel­mään sekä tavan­omai­set tut­ki­mus­vä­li­neet sekä erik­seen sovit­tu­na mah­dol­li­suus tar­kis­taa pika-tuleh­dus­so­lut.

Teem­me koti­käyn­te­jä myös pal­ve­lu­ta­loi­hin.

Sai­raan­hoi­ta­jan koti­käyn­neis­tä on sovit­ta­va erik­seen. Käyn­nil­lä voi­daan toteut­taa mm. lääk­kei­den annos­te­lua tai haa­van­hoi­toa (haa­van­hoi­to­tar­vik­keet asia­kas hank­kii itse).

 

Konsultaatiopalvelut

Tuo­tam­me lää­kä­ri­kon­sul­taa­tioi­ta yksi­tyi­siin sosi­aa­li­huol­lon asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­köi­hin. 

Varaa aikasi internetistä

tai soittamalla

020 741 6272

Puhe­lun hin­ta 0,084 e/puh + 0,167 e/min

Vas­taa­no­tot sopi­muk­sen mukaan. Vas­taan­ot­to pai­not­tuu pää­asias­sa iltoi­hin klo 16-20 välil­le.
Puhe­lin­ajan­va­raus avoin­na ma klo 10-19, ti-pe klo 17-19.