Huittisten kotilääkäri Oy

Huittisissa toimiva yksityinen lääkäripalvelu

Pal­ve­lutVaraa aika

Mitä, jos lääkäri tulisikin kotiisi?

Olem­me Huit­ti­sis­sa toi­mi­va yksi­tyi­nen lää­kä­ri­pal­ve­lu, jon­ka pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat lää­kä­rin- ja sai­raan­hoi­ta­jan vas­taa­no­tot sekä koti­käyn­nit. Tuo­tam­me lisäk­si lää­kä­ri­kon­sul­taa­tioi­ta hoi­va­ko­deil­le. Labo­ra­to­rio­tut­ki­muk­siin ja kuvan­ta­mi­siin teh­dään tar­vit­taes­sa lähe­te yksi­tyi­sel­le pal­ve­lun­tuot­ta­jal­le.

Henkilökunta

Atte Hölttä

Atte Hölttä

Lää­kä­ri

Osaa­mi­see­ni kuu­lu­vat yleis­lää­ke­tie­de laa­ja-alai­ses­ti, perus­sai­rauk­sien kuten ast­man hoi­to, pien­toi­men­pi­teet kuten luo­men pois­tot ja perä­pu­ka­mien kumi­lenk­ki­hoi­to.

 

Juha Jaatinen

Juha Jaatinen

Lää­kä­ri

Ei pidä vas­taan­ot­toa tois­tai­sek­si.

Osaa­mi­see­ni kuu­luu yleis­lää­ke­tie­de laa­ja-alai­ses­ti. Hoi­dan kai­ken ikäi­siä poti­lai­ta. Eri­kois­tun yleis­lää­ke­tie­tee­seen.

Mervi Hölttä

Mervi Hölttä

Sai­raan­hoi­ta­ja, Ter­vey­den­hoi­ta­ja

Puo­lee­ni voit kään­tyä sai­raan­hoi­dol­lis­ten asioi­den kuten kor­va­huuh­te­lun, ompe­lei­den pois­ton, rokotusten/lääkeinjektioiden tai haa­vaon­gel­mien vuok­si.

Olen suo­rit­ta­nut haavan­hoi­don eri­kois­tu­mi­so­pin­not (AMK).

Anne Kuronen

Anne Kuronen

Sai­raan­hoi­ta­ja, Poti­las­asia­mies

Puo­lee­ni voit kään­tyä sai­raan­hoi­dol­lis­ten asioi­den kuten roko­tus­ten tai kor­va­huuh­te­lun vuok­si. 

Eri­tyis­osaa­mi­see­ni kuu­lu­vat kroo­nis­ten keuh­ko­sai­rauk­sien kuten ast­ma ja keuh­koah­tau­ma­tau­ti hoi­to.

 

Terhi Nieminen

Terhi Nieminen

Lää­kä­ri

Osaa­mi­see­ni kuu­luu yleis­lää­ke­tie­de laa­ja-alai­ses­ti. Esi­mer­kik­si infek­tioi­den hoi­to, luo­men pois­tot, kie­ru­kan lait­to, lausun­not ja todis­tuk­set.


Ajankohtaista

 

Aukioloajat:

Vas­taa­no­tot sopi­muk­sen mukaan.

 

Poikkeavat aukioloajat:

 

Ilmoitukset:

07.02.2019. alkaen käy­tös­säm­me on säh­köi­nen yhtey­den­ot­to. Tee säh­köi­nen yhtey­den­ot­to­pyyn­tö täs­tä.
03.12.2019. Tois­tai­sek­si sai­raan­hoi­ta­jil­le vas­taa­no­tot vain puhe­lin­ajan­va­rauk­sen kaut­ta.

13.03.2020. Coro­na­vi­ruk­sen vuok­si vas­taan­ot­to­toi­min­taa on rajoi­tet­tu. Emme hoi­da täl­lä het­kel­lä akuut­te­ja hen­gi­tys­tiein­fek­tioi­ta.

HUOM! 01.10.2020. alkaen ajan­va­raus­lin­jam­me aukio­loa­jat muut­tu­vat:
Uusi aukio­loai­ka on ma klo 10-19, ti-pe klo 17-19. Vii­kon­lop­pui­sin sul­jet­tu.

Varaa aikasi internetistä

tai soittamalla

020 741 6272

Puhe­lun hin­ta 0,084 e/puh + 0,167 e/min

Vas­taa­no­tot sopi­muk­sen mukaan. Vas­taan­ot­to pai­not­tuu pää­asias­sa iltoi­hin klo 16-20 välil­le.
Puhe­lin­ajan­va­raus avoin­na ma klo 10-19, ti-pe klo 17-19.