Huittisten kotilääkäri Oy

Huittisissa toimiva yksityinen lääkäripalvelu

Pal­ve­lutVaraa aika

Mitä, jos lääkäri tulisikin kotiisi?

Olem­me Huit­ti­sis­sa toi­mi­va yksi­tyi­nen lää­kä­ri­pal­ve­lu, joka pää­asial­li­ses­ti tuot­taa lää­kä­ri­kon­sul­taa­tioi­ta ja -kier­to­ja ikäih­mis­ten asumispalveluyksiköihin.

Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat myös lää­kä­rin- ja sai­raan­hoi­ta­jan vas­taa­no­tot sekä koti­käyn­nit. Labo­ra­to­rio­tut­ki­muk­siin ja kuvan­ta­mi­siin teh­dään tar­vit­taes­sa lähe­te yksi­tyi­sel­le palveluntuottajalle.

Henkilökunta

Atte Hölttä

Atte Hölttä

Lää­kä­ri

Osaa­mi­see­ni kuu­lu­vat yleis­lää­ke­tie­de laa­ja-alai­ses­ti, perus­sai­rauk­sien kuten ast­man hoi­to, pien­toi­men­pi­teet kuten luo­men pois­tot ja perä­pu­ka­mien kumilenkkihoito.

 

Juha Jaatinen

Juha Jaatinen

Lää­kä­ri

Osaa­mi­see­ni kuu­luu yleis­lää­ke­tie­de laaja-alaisesti. 

Kes­ki­tyn täl­lä het­kel­lä hoi­va­ko­ti­kier­toi­hin.  En pidä vas­taan­ot­toa toistaiseksi.

Mervi Hölttä

Mervi Hölttä

Sai­raan­hoi­ta­ja, Terveydenhoitaja

Puo­lee­ni voit kään­tyä sai­raan­hoi­dol­lis­ten asioi­den kuten esim. kor­va­huuh­te­lun tai ompe­lei­den pois­ton vuoksi.

Olen suo­rit­ta­nut haavan­hoi­don eri­kois­tu­mi­so­pin­not (AMK).

Anne Kuronen

Anne Kuronen

Sai­raan­hoi­ta­ja, Potilasasiamies

Puo­lee­ni voit kään­tyä sai­raan­hoi­dol­lis­ten asioi­den kuten roko­tus­ten tai kor­va­huuh­te­lun vuoksi. 

Eri­tyis­osaa­mi­see­ni kuu­lu­vat kroo­nis­ten keuh­ko­sai­rauk­sien kuten ast­ma ja keuh­koah­tau­ma­tau­ti hoito.

 

Terhi Nieminen

Terhi Nieminen

Lää­kä­ri

Kes­ki­tyn pää­osin hoi­va­ko­ti­kier­toi­hin. Vas­taa­no­tol­la­ni onnis­tu­vat  esi­mer­kik­si luo­men pois­tot, kie­ru­kan lait­to, lausun­not ja todis­tuk­set.
En pidä vas­taan­ot­toa toistaiseksi.

Anton Bondfolk

Anton Bondfolk

Lää­kä­ri

Puo­lee­ni voit kään­tyä perus­sai­rauk­sien hoi­don, lausun­to­jen ja pien­toi­men­pi­tei­den kuten luo­men­pois­to­jen vuoksi.

En pidä vas­taan­ot­toa toistaiseksi.

 

Ajankohtaista

 

Aukioloajat:

Vas­taa­no­tot sopi­muk­sen mukaan.

 

Poikkeavat aukioloajat:

Maa­lis­kuus­sa 2023 ei vas­taan­ot­to­ja
Juh­la­py­hi­nä tai vii­kon­lop­pui­sin ei vastaanottoa.

Ilmoitukset:

07.02.2019. alkaen käy­tös­säm­me on säh­köi­nen yhtey­den­ot­to. Tee säh­köi­nen yhtey­den­ot­to­pyyn­tö täs­tä.
03.12.2019. Tois­tai­sek­si sai­raan­hoi­ta­jil­le vas­taa­no­tot vain puhe­lin­ajan­va­rauk­sen kaut­ta.
14.04.2022. Hoi­dam­me jäl­leen myös hen­gi­tys­tiein­fek­tio­ta sai­ras­ta­via poti­lai­ta, käy­tät­hän mas­kia vas­taa­no­tol­le tullessasi.