Huittisten kotilääkäri Oy

Huittisissa toimiva yksityinen lääkäripalvelu

Pal­ve­lutVaraa aika

Mitä, jos lääkäri tulisikin kotiisi?

Olem­me Huit­ti­sis­sa toi­mi­va yksi­tyi­nen lää­kä­ri­pal­ve­lu, jon­ka pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat lää­kä­rin- ja sai­raan­hoi­ta­jan vas­taa­no­tot sekä koti­käyn­nit. Labo­ra­to­rio­tut­ki­muk­siin ja kuvan­ta­mi­siin teh­dään tar­vit­taes­sa lähe­te yksi­tyi­sel­le pal­ve­lun­tuot­ta­jal­le.

Henkilökunta

Atte Hölttä

Atte Hölttä

Lää­kä­ri

Olen val­mis­tu­nut lää­kä­rik­si kevääl­lä 2017. Eri­kois­tun akuut­ti­lää­ke­tie­tee­seen ja työs­ken­te­len täl­lä het­kel­lä eri­kois­tu­va­na lää­kä­ri­nä Sata­sai­raa­las­sa.

Juha Jaatinen

Juha Jaatinen

Lää­kä­ri

Olen vuon­na 2014 val­mis­tu­nut lää­kä­ri. Työs­ken­te­len pää­toi­mi­ses­ti Huit­tis­ten kau­pun­gin Vam­pu­lan ter­veys­a­se­mal­la lää­kä­ri­nä. Hoi­dan kai­ke­ni­käi­siä poti­lai­ta.

Mervi Hölttä

Mervi Hölttä

Sai­raan­hoi­ta­ja, Ter­vey­den­hoi­ta­ja

Olen vuon­na 2011 val­mis­tu­nut sairaanhoitaja/ ter­vey­den­hoi­ta­ja. Puo­lee­ni voit kään­tyä sai­raan­hoi­dol­lis­ten asioi­den kuten kor­va­huuh­te­lun, ompe­lei­den pois­ton, roko­tus­ten tai haa­vo­jen vuok­si. Olen suo­rit­ta­nut haavan­hoi­don eri­kois­tu­mi­so­pin­not.

Anne Kuronen

Anne Kuronen

Sai­raan­hoi­ta­ja, Poti­las­asia­mies

Ota yhteyt­tä lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia
potilasasiamies@huittistenkotilaakari.fi
tai soit­ta­mal­la 040 174 4667

Ajankohtaista

 

Poikkeavat aukioloajat:

 Ei poik­keuk­sia

Ilmoitukset:

07.02.2019 alkaen käy­tös­säm­me on säh­köi­nen yhtey­den­ot­to. Tee säh­köi­nen yhtey­den­ot­to­pyyn­tö täs­tä.
18.04.2019 puhe­lin­nu­me­rom­me on muut­tu­nut

Varaa aikasi internetistä

tai soittamalla

020 741 6272

Olem­me avoin­na sopi­muk­sen mukaan.
Puhe­lin­ajan­va­raus ma-pe klo 08-19 sekä vii­kon­lop­pui­sin klo 09-18.