Huittisten kotilääkäri Oy

Huittisissa toimiva yksityinen lääkäripalvelu

Pal­ve­lutVaraa aika

Mitä, jos lääkäri tulisikin kotiisi?

Olem­me Huit­ti­sis­sa toi­mi­va yksi­tyi­nen lää­kä­ri­pal­ve­lu, jon­ka pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat lää­kä­rin- ja sai­raan­hoi­ta­jan vas­taa­no­tot sekä koti­käyn­nit. Labo­ra­to­rio­tut­ki­muk­siin ja kuvan­ta­mi­siin teh­dään tar­vit­taes­sa lähe­te yksi­tyi­sel­le pal­ve­lun­tuot­ta­jal­le.

Henkilökunta

Atte Hölttä

Atte Hölttä

Lää­kä­ri

Osaa­mi­see­ni kuu­lu­vat yleis­lää­ke­tie­de laa­ja-alai­ses­ti, perus­sai­rauk­sien kuten ast­man hoi­to, pien­toi­men­pi­teet kuten luo­men pois­tot.

Eri­kois­tun akuut­ti­lää­ke­tie­tee­seen Sata­sai­raa­las­sa.

 

Juha Jaatinen

Juha Jaatinen

Lää­kä­ri

Osaa­mi­see­ni kuu­luu yleis­lää­ke­tie­de laa­ja-alai­ses­ti, perus­sai­rauk­sien kuten veren­pai­neen, dia­be­tek­sen ja mie­len sai­rauk­sien hoi­to. 

Hoi­dan kai­ken ikäi­siä poti­lai­ta. Eri­kois­tun yleis­lää­ke­tie­tee­seen Huit­tis­ten ter­veys­kes­kuk­ses­sa.

Mervi Hölttä

Mervi Hölttä

Sai­raan­hoi­ta­ja, Ter­vey­den­hoi­ta­ja

Puo­lee­ni voit kään­tyä sai­raan­hoi­dol­lis­ten asioi­den kuten kor­va­huuh­te­lun, ompe­lei­den pois­ton, roko­tus­ten tai haa­vaon­gel­mien kuten sää­ri­haa­vo­jen vuok­si.

Olen suo­rit­ta­nut haavan­hoi­don eri­kois­tu­mi­so­pin­not (AMK).

Anne Kuronen

Anne Kuronen

Sai­raan­hoi­ta­ja, Poti­las­asia­mies

Puo­lee­ni voit kään­tyä sai­raan­hoi­dol­lis­ten asioi­den kuten roko­tus­ten tai kor­va­huuh­te­lun vuok­si. 

Eri­tyis­osaa­mi­see­ni kuu­lu­vat kroo­nis­ten keuh­ko­sai­rauk­sien kuten ast­ma ja keuh­koah­tau­ma­tau­ti hoi­to.

 

Terhi Nieminen

Terhi Nieminen

Lää­kä­ri

Osaa­mi­see­ni kuu­luu yleis­lää­ke­tie­de laa­ja-alai­ses­ti. Esi­mer­kik­si infek­tioi­den hoi­to, luo­men pois­tot, kie­ru­kan lait­to, lausun­not ja todis­tuk­set.

Ajankohtaista

 

Aukioloajat:

 Avoin­na sopi­muk­sen mukaan. Vas­taa­no­tot pai­not­tu­vat arki­sin ilta-aikaan klo 16-20 ja satun­nai­sia aiko­ja myös vii­kon­lop­pui­sin. Mikä­li sai­ras­tut vii­kon­lop­pu­na, soi­ta ja kysy!

Poikkeavat aukioloajat:

La-Su 21.-22.09. Ei vas­taan­ot­toa
La-su 28.-29.09. Ei vas­taan­ot­toa
La-su 05.-06.10. Ei vas­taan­ot­toa
La-su 12.-13.10. Ei vas­taan­ot­toa

Ilmoitukset:

07.02.2019 alkaen käy­tös­säm­me on säh­köi­nen yhtey­den­ot­to. Tee säh­köi­nen yhtey­den­ot­to­pyyn­tö täs­tä.
18.04.2019 puhe­lin­nu­me­rom­me on muut­tu­nut
24.08.2019 lää­kä­ri Ter­hi Nie­mi­nen aloit­taa vas­taan­ot­to­toi­min­nan syys­kuus­sa 2019

Varaa aikasi internetistä

tai soittamalla

020 741 6272

Puhe­lun hin­ta 0,084 e/puh + 0,167 e/min

Olem­me avoin­na sopi­muk­sen mukaan. Vas­taan­ot­to pai­not­tuu iltoi­hin klo 16-20 välil­le.
Puhe­lin­ajan­va­raus ma-pe klo 08-19 sekä vii­kon­lop­pui­sin klo 09-18.