Tietosuojaseloste

Rekis­te­rin­pi­tä­jän infor­moin­ti rekis­te­röi­dyl­le                            EU:n ylei­nen tie­to­suo­ja-ase­tus (2016/679), artiklat 13 ja 14

                                                                                                                      01.01.2019

Hen­ki­lö­re­kis­te­rin tie­dot                                          

 1. Rekis­te­rin nimi

Huit­tis­ten Koti­lää­kä­ri Oy:n poti­las­re­kis­te­ri

 1. Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tar­koi­tus
 • potilaan/asiakkaan tut­ki­muk­sen ja hoi­don jär­jes­tä­mi­nen, potilaan/asiakkaan hoi­don suun­nit­te­lu ja toteu­tus
 • hoi­don seu­ran­ta ja laa­dun­val­von­ta
 • potilaan/asiakkaan mah­dol­li­nen ohjaa­mi­nen muu­hun hoi­to­lai­tok­seen
 • ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löi­den ja muun hen­ki­lös­tön toi­min­nan val­von­ta ja mah­dol­lis­ten kor­vaus­vaa­ti­mus­ten ja kan­te­lui­den sel­vit­tä­mi­nen
 • potilaan/asiakkaan hoi­don ja tut­ki­mus­ten las­ku­tus
 • poti­las­tie­to­jen käyt­tö Huit­tis­ten Koti­lää­kä­ri Oy:n toi­min­nan tilas­toin­ti- ja seu­ran­ta- sekä kehit­tä­mis­tar­koi­tuk­siin
 • yksi­tyi­ses­tä ter­vey­den­huol­to­toi­min­nas­ta annet­tu­jen sää­dös­ten ja mää­räys­ten toteut­ta­mi­nen.
 1. Rekis­te­rin­pi­tä­jä

Huit­tis­ten koti­lää­kä­ri Oy
Y-tun­nus 2944642-8

Pos­tio­soi­te: PL 82, 32701 HUIT­TI­NEN

 1. Rekis­te­ris­tä vas­taa­va hen­ki­lö, teh­tä­vä­ni­mi­ke ja yhteys­tie­dot

Lää­kä­ri
Atte Hölt­tä
Puhe­lin­nu­me­ro 040 169 1747
Säh­kö­pos­tit­se yhtey­de­no­tot: asiakaspalvelu@huittistenkotilaakari.fi asiakaspalvelu@huittistenkotilaakari.fi

 asiaaspalvelu@huittistenkotilaakari.fi

 1. Rekis­te­rin hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyä on ulkois­tet­tu toi­mek­sian­to­so­pi­muk­sel­la

Ei ( ) 
Kyl­lä (X)

lisä­tie­toa ulkois­te­tus­ta käsit­te­lys­tä:
Rekis­te­rin säh­köis­ten tie­to­jär­jes­tel­mien ja nii­den pal­ve­li­mien yllä­pi­to­teh­tä­viin ja sovel­lus­asian­tun­ti­ja­tu­keen liit­tyy toi­mek­sian­to­ja.

 1. Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn lain­mu­kai­suus

A) 
            1) Laki­sää­tei­nen vel­voi­te

Toi­min­taa ohjaa­va lain­sää­dän­tö, jois­ta kes­kei­sim­mät ovat lue­tel­tu täs­sä

 • EU:n ylei­nen tie­to­suo­ja-ase­tus (2016/679) ja Tie­to­suo­ja­la­ki (1050/2018)

 

Ter­vey­den­huol­lon kes­kei­nen lain­sää­dän­tö hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lys­sä:

 • Laki yksi­tyi­ses­tä ter­vey­den­huol­los­ta (152/1990)
 • Laki poti­laan ase­mas­ta ja oikeuk­sis­ta (785/1992)
 • Sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön ase­tus poti­las­asia­kir­jo­jen laa­ti­mi­ses­ta ja säi­lyt­tä­mi­ses­tä (298/2009)
 • Laki sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon asia­kas­tie­to­jen säh­köi­ses­tä käsit­te­lys­tä (159/2007)
 • Laki säh­köi­ses­tä lää­ke­mää­räyk­ses­tä (61/2007)
 • Laki ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löis­tä (559/1994)

              2) Suos­tu­mus

B)

Rekis­te­rin tie­to­ja käy­te­tään auto­ma­ti­soi­tui­hin yksit­täis­pää­tök­siin, pro­fi­loin­ti mukaan lukien

 Ei (X)
 Kyl­lä (  )

Mihin?      

 

Hen­ki­lö­re­kis­te­rin hen­ki­lö­tie­dot, tie­to­läh­teet ja tie­to­jen luo­vu­tus

 1. Rekis­te­ris­sä ole­vat hen­ki­lö­tie­dot

Kuvaus rekis­te­röi­ty­jen ryh­mis­tä ja hen­ki­lö­tie­to­ryh­mis­tä

Poti­laan yksi­löin­ti- ja yhteys­tie­dot

 • nimi
 • hen­ki­lö­tun­nus
 • osoi­te
 • puhe­lin­nu­me­ro
 • säh­kö­pos­tio­soi­te
 • yhteys­hen­ki­lön tie­dot

 

Tut­ki­mus­ta ja hoi­toa kos­ke­vat tie­dot (eri­tyi­set hen­ki­lö­tie­to­ryh­mät)

 • hoi­don jär­jes­tä­mi­seen, suun­nit­te­luun ja toteut­ta­mi­seen liit­ty­vät tie­dot
 • poti­las­ker­to­mus- ja muut poti­las­asia­kir­ja­tie­dot
 • tut­ki­mus­tie­dot

 

 1. Rekis­te­ri­tie­to­jen yllä­pi­to­jär­jes­tel­mät (järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet)
 • Mediat­ri SIRO-poti­las­tie­to­jär­jes­tel­mä
 • Poti­las­ker­to­mus­mer­kin­nät tal­len­ne­taan Mediat­ri SIRO -poti­las­tie­to­jär­jes­tel­män kaut­ta Kelan yllä­pi­tä­mään poti­las­tie­don arkis­toon (Kan­Ta).

 

 1. Rekis­te­ris­sä on manu­aa­lis­ta (pape­ri) aineis­toa

 Ei (  )
 Kyl­lä (X)

 

 1. Rekis­te­rin tie­to­läh­teet
 • potilas/asiakas itse tai hänen omaisensa/yhteyshenkilönsä/laillinen edus­ta­ja kuten huol­ta­ja tai edun­val­vo­ja
 • suo­ri­te­tut tut­ki­muk­set ja toi­men­pi­teet: lähet­tä­vä ter­vey­den­huol­lon toi­min­tayk­sik­kö, amma­tin­har­joit­ta­ja tai potilaan/asiakkaan suos­tu­muk­sel­la tai eri­tyi­sel­lä lain sään­nök­sel­lä muu hoi­to­lai­tos, sosi­aa­li­huol­lon toi­min­tayk­sik­kö, viras­to tai vakuu­tus­yh­tiö
 • Kelan Kan­Ta-pal­ve­lut
 1. Tie­to­jen suo­jaa­mi­sen peri­aat­teet

Rekis­te­riin säh­köi­ses­ti tal­len­ne­tut tie­dot on suo­jat­tu niin, että nii­tä pää­see kat­so­maan vain sii­hen oikeu­tet­tu hen­ki­lö. Pape­ri­ma­te­ri­aa­li on säi­ly­tyk­ses­sä luki­tuis­sa tilois­sa. Jokai­nen käyt­tä­jä (työn­te­ki­jä) hyväk­syy Tie­to­jen ja tie­to­jär­jes­tel­mien käyt­töä ja salas­sa­pi­toa kos­ke­van sitou­muk­sen käyt­tö­oi­keu­det saa­des­saan.

 1. Rekis­te­ris­sä ole­vien hen­ki­lö­tie­to­jen luo­vu­tus

Tie­to­jen sään­nön­mu­kai­nen luo­vu­tus

Ei ( )
Kyl­lä (X)

Min­ne?
Tie­toa luo­vu­te­taan sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon val­ta­kun­nal­li­sia rekis­te­rei­tä yllä­pi­tä­vil­le viran­omai­sil­le tut­ki­mus-, suun­nit­te­lu- ja tilas­to­tar­koi­tuk­sia var­ten

Tie­to­jen luo­vu­tuk­sen perus­te:

 • ohjaa­va lain­sää­dän­tö ja mää­räyk­set

 

 1. Rekis­te­rin tie­to­jen siir­to kol­man­teen maa­han tai kan­sain­vä­li­sel­le jär­jes­töl­le (EU:n tai Euroo­pan talous­a­lu­een (ETA) ulko­puo­lel­le)

 Ei (X)
 Kyl­lä  ( )                 

Min­ne?      

 1. Rekis­te­röi­dyn oikeu­det

Poti­laal­la on oikeus tar­kas­taa omat poti­las­tie­ton­sa veloi­tuk­set­ta ker­ran vuo­des­sa. Kir­jal­li­nen  tar­kas­tus­pyyn­tö toi­mi­te­taan rekis­te­rin­pi­tä­jän yhteys­hen­ki­löl­le (Atte Hölt­tä). Tar­kas­tusoi­keus voi­daan evä­tä ainoas­taan poik­keus­ta­pauk­sis­sa, jol­loin kat­so­taan annet­ta­van tie­don saat­ta­van aiheut­taa  vaka­vaa vaa­raa poti­laan ter­vey­del­le tai hoi­dol­le tai jon­kun muun oikeuk­sil­le. Tie­dot anne­taan poti­laal­le kir­jal­li­se­na. Ennen tie­to­jen antaoa poti­laan hen­ki­löl­li­syys tar­kis­te­taan kuval­li­ses­ta hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tuk­ses­ta. Poti­las­ker­to­mus­mer­kin­nän tar­kas­ta­mi­nen käy käte­vim­min kir­jau­tu­mal­la Oma­Kan­Taan osoit­tees­sa www.kanta.fi

Poti­laal­la on oikeus vaa­tia poti­las­re­kis­te­ris­sä ole­van vir­heel­li­sen tie­don kor­jaa­mis­ta ilman vii­vy­tys­tä. Vaa­ti­mus tulee esit­tää kir­jal­li­ses­ti ja toi­mit­taa yrit­tä­jäl­le.