Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän informointi rekisteröidylle                            EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), artiklat 13 ja 14

                                                                                                                      01.01.2023

Henkilörekisterin tiedot                                          

 1. Rekisterin nimi

Huittisten Kotilääkäri Oy:n potilasrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 • potilaan/asiakkaan tutkimuksen ja hoidon järjestäminen, potilaan/asiakkaan hoidon suunnittelu ja toteutus
 • hoidon seuranta ja laadunvalvonta
 • potilaan/asiakkaan mahdollinen ohjaaminen muuhun hoitolaitokseen
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja muun henkilöstön toiminnan valvonta ja mahdollisten korvausvaatimusten ja kanteluiden selvittäminen
 • potilaan/asiakkaan hoidon ja tutkimusten laskutus
 • potilastietojen käyttö Huittisten Kotilääkäri Oy:n toiminnan tilastointi- ja seuranta- sekä kehittämistarkoituksiin
 • yksityisestä terveydenhuoltotoiminnasta annettujen säädösten ja määräysten toteuttaminen.
 1. Rekisterinpitäjä

Huittisten kotilääkäri Oy
Y-tunnus 2944642-8

Postiosoite: PL 82, 32701 HUITTINEN

 1. Rekisteristä vastaava henkilö, tehtävänimike ja yhteystiedot

Lääkäri
Atte Hölttä
Puhelinnumero 040 169 1747
Sähköpostitse yhteydenotot: asiakaspalvelu@huittistenkotilaakari.fi asiakaspalvelu@huittistenkotilaakari.fi

 asiaaspalvelu@huittistenkotilaakari.fi

 1. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella

Ei ( ) 
Kyllä (X)

lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä:
Rekisterin sähköisten tietojärjestelmien ja niiden palvelimien ylläpitotehtäviin ja sovellusasiantuntijatukeen liittyy toimeksiantoja.

 1. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus 

A) 
            1) Lakisääteinen velvoite

Toimintaa ohjaava lainsäädäntö, joista keskeisimmät ovat lueteltu tässä

 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) ja Tietosuojalaki (1050/2018)

 

Terveydenhuollon keskeinen lainsäädäntö henkilötietojen käsittelyssä:

 • Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990)
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (94/2022)
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (27.8.2021/784)
 • Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007)
 • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)

              2) Suostumus

B)

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien

 Ei (X)
 Kyllä ( )

Mihin?      

 

Henkilörekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus

 1. Rekisterissä olevat henkilötiedot

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Potilaan yksilöinti- ja yhteystiedot

 • nimi
 • henkilötunnus
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • yhteyshenkilön tiedot

 

Tutkimusta ja hoitoa koskevat tiedot (erityiset henkilötietoryhmät)

 • hoidon järjestämiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvät tiedot
 • potilaskertomus- ja muut potilasasiakirjatiedot
 • tutkimustiedot

 

 1. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät (järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet)
 • Mediatri SIRO-potilastietojärjestelmä
 • Potilaskertomusmerkinnät tallennetaan Mediatri SIRO -potilastietojärjestelmän kautta Kelan ylläpitämään potilastiedon arkistoon (KanTa).

 

 1. Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa

 Ei (  )
 Kyllä (X)

 

 1. Rekisterin tietolähteet
 • potilas/asiakas itse tai hänen omaisensa/yhteyshenkilönsä/laillinen edustaja kuten huoltaja tai edunvalvoja
 • suoritetut tutkimukset ja toimenpiteet: lähettävä terveydenhuollon toimintayksikkö, ammatinharjoittaja tai potilaan/asiakkaan suostumuksella tai erityisellä lain säännöksellä muu hoitolaitos, sosiaalihuollon toimintayksikkö, virasto tai vakuutusyhtiö
 • Kelan KanTa-palvelut
 1. Tietojen suojaamisen periaatteet

Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Paperimateriaali on säilytyksessä lukituissa tiloissa. Jokainen käyttäjä (työntekijä) hyväksyy Tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan.

 1. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus

Tietojen säännönmukainen luovutus

Ei ( )
Kyllä (X)

Minne?
Tietoa luovutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä ylläpitäville viranomaisille tutkimus-, suunnittelu- ja tilastotarkoituksia varten

Tietojen luovutuksen peruste:

 • ohjaava lainsäädäntö ja määräykset

 

 1. Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle)

 Ei (X)
 Kyllä ( ) 

Minne?      

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Potilaalla on oikeus tarkastaa omat potilastietonsa veloituksetta kerran vuodessa. Kirjallinen  tarkastuspyyntö toimitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle (Atte Hölttä). Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksissa, jolloin katsotaan annettavan tiedon saattavan aiheuttaa  vakavaa vaaraa potilaan terveydelle tai hoidolle tai jonkun muun oikeuksille. Tiedot annetaan potilaalle kirjallisena. Ennen tietojen antaoa potilaan henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta. Potilaskertomusmerkinnän tarkastaminen käy kätevimmin kirjautumalla OmaKanTaan osoitteessa www.kanta.fi

Potilaalla on oikeus vaatia potilasrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista ilman viivytystä. Vaatimus tulee esittää kirjallisesti ja toimittaa yrittäjälle.